ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเนตรนภา กล้วยน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3

นายถนอม สิงห์ซอม
ครูอัตราจ้าง