ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นายอนันต์ ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
หัวหน้างานพัสดุ

นางเนตรนภา กล้วยน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน(บัญชี)

นางดาวเรือง ทองสุ

นางเนตนภา ชินกฤติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพัชริดา บุญชิต
เจ้าหน้าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

นางสาวสุพรรษา ชิณวงศ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ