ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครู คศ.1

นายธัญพิสิษฐ์ ไชยโคตร์
ธุรการโรงเรียน