ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพรพิมล ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุพรรษา ชิณวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2