ผู้บริหาร

นายธวัชชัย สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2556 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-2) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2 ปี (ป.4-6 ) 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2555
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)ปี 2556
แจ้งผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ปี 2556
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 556348
Page Views 677075
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพฯ
โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

ดูได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านคูบ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=104652429692018&set=a.104652419692019.8148.100004417831883&type=3&theater#!/media/set/?set=a.104652419692019.8148.100004417831883&type=3  

โครงการ                        การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

กลยุทธ์ที่  2  ปฏิรูปการศึกษา  บุคากร  และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการหลักโรงเรียนบ้านคูบ ข้อที่ 13   การฝึกทักษะการทำงาน   (มฐ.2,7,8,15,16)

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ            นางกชนันท์     สิมณี     นางพัชริดา    บุญชิต

ระยะเวลาในการดำเนินการ   พฤษภาคม 2553- มีนาคม 2554

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

2.  กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.  งบประมาณที่ใช้

(  /   )  เงินอุดหนุน                                                  จำนวน        2,000            บาท

(       )  เงินบริจาคจากการระดมทรัพยากร          จำนวน…………… …... บาท

(       )  ค่าวัสดุอุปกรณ์                                            จำนวน…………………  บาท

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานอาชีพ และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน

2.  เพื่อเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการ สร้างงานอาชีพอิสระ

3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม

 

5.  เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ

-         นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน มีความอดทนและมีนิสัยรักการทำงาน

-         นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง

-         นักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน

-         นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นำมาเป็นอาชีพได้

 

-         เชิงปริมาณ

                                นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ  จำนวน 30  คน

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1)   นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ 30 คน ใน 1 ปีการศึกษา สามารถผลิตผลงานได้คนละ 10  ชิ้น

2)   นักเรียนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน ใน 1 ปีการศึกษา มีรายได้คนละ 100 บาท

3)  นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน  มีความอดทน  มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  ร้อยละ 100

 

 

7.  วัน  เดือน  ปี ที่ดำเนินการ………………………………………………….

 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

นางกชนันท์      สิมณี   

นางพัชริดา    บุญชิต

 


 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

 

1. ทรัพยากร

1.1  บุคลากร  จำนวนครู/บุคลากร  2  คน

1)  มีความรู้และมีทักษะการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก  จำนวน  2  คน   คิดเป็นร้อยละ 100

       1.2  นักเรียน  จำนวนนักเรียนชมรมโครงงานอาชีพ จำนวน  30  คน

1)  มีความรู้และมีทักษะการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก    จำนวน 30  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

       1.3   งบประมาณที่ได้รับ   ได้รับงบประมาณ  2,000  บาท

                 ค่าใช้จ่าย (ลงรายละเอียด )

1)  เส้นพลาสติก

2)  สายยางใส่สายตะกร้า

     1.4  วัสดุอุปกรณ์/สถานที่

1)   ลวด

2)   กรรไกร

 

2.  การประสานงานกับชุมชนกับหน่วยงานอื่นฯ

-                   มีบุคคลในหน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ   3  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

 

3.  ระบบทีมงาน การประสานงาน  และได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ชุมชนและบุคคลอื่นๆ

        -   วิทยากรภายนอก

 

4.  ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

1)  นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานอาชีพ และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ร้อยละ 100

2)  นักเรียนรู้จักคิด  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม

ร้อยละ  100

 

 

 

5.  ประเมินตามเป้าหมายของโครงการ

1)     นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ ร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการในการทำงาน มีความอดทนและมีนิสัยรักการทำงาน

2)   นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ ร้อยละ 100   เห็นคุณค่าของตนเอง  มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง

3)  นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ ร้อยละ 100   สามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน

4)  นักเรียนชมรมโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคูบ ร้อยละ 100   สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นำมาเป็นอาชีพได้

 

 

6.  ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ/ความพึงพอใจ ( สถิติ-ค่าเฉลี่ย )

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………ร้อยละ  100……………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

7. ประเมินความสำเร็จของการบริหารงบประมาณตามโครงการ

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………ร้อยละ  100   ……………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

 

ปัญหาอุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

(ลงชื่อ ) ……………..…ผู้รับผิดชอบ                (ลงชื่อ)……………………………ผู้บริหาร

        ( นางกชนันท์     สิมณี )                                             (  นายสุทิน   ไชยานุกูล  )                       

 

 

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 796.5 KB
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2555,10:20   อ่าน 14305 ครั้ง
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391