ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์

 


               โรงเรียนบ้านคูบได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงถึงภาพอนาคตหรือเป้าหมายการดำเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)  รวมทั้งตัวชี้วัด  (Key  Performance  Indicators : KPI) ที่ต้องการและกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

            วิสัยทัศน์ (Vision)
 
                   วิสัยทัศน์โรงเรียน :  “ภายในปี 2567 โรงเรียนบ้านคูบจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  มีทักษะวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

          พันธกิจ (Mission)
                   1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
                   2.ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
             3.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม  3ประสาน คือ ชุมชนส่งเสริม  เพิ่มประสิทธิภาพครู  มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
                  4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
                  5.ยกระดับการศึกษาสู่สากล

         เป้าประสงค์ (Goal)
 
                    1.ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ ได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
                    2.ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตาม   
ศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
                    3.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
                   4.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   5.ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล

         ป้าหมาย (Target)
 
                   1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์  การประเมินตามหลักสูตร
                   2. ร้อยละ 100 ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
                   3.ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจ
                   4.ร้อยละ 95 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพ
                   5.ร้อยละ  95ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ     
                   6.ร้อยละ 100  ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
                   7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาสู่ระดับสากล
                   
          กลยุทธ์ (Strategies)
 
                  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
                  2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
                  3,พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                4.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและ  มาตรฐานการศึกษาสู่สากล
 
 
 
 

            ประเด็นกลยุทธ์ (STRATEGIC ISSUES)
                  
                                         ประเด็นกลยุทธ์ (STRATEGIC ISSUES)
 

                  1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                           2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
 

            3. พัฒนาคุณภาพครูและ                                4.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
                บุคลากรทางการศึกษา                               จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                                                                 

อัตลักษณ์โรงเรียน
                              “ทักษะดี  มีคุณธรรม  ตามวิถีพอเพียง”
เอกลักษณ์โรงเรียน
         
การบริหารองค์กรแบบการมีส่วนร่วม “ชุมชนส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน”
 

วัฒนธรรมองค์กร
         
                    “เป็นองค์กรมีชีวิตและมีส่วนร่วม”

ค่านิยมองค์กร  KOOB
 
          K  = KNOWLEDGE        =  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
          O = OBJECTIVE          =  มุ่งสู่เป้าหมาย
          O = OPPORTUNITE      = ขยายโอกาส
          B  = BRAIN STROMING = ระดมความคิด ( การมีส่วนร่วม )
 
 

        


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.29 KB