ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 6008,824 (จากองค์การ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอินทนิล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 มีนาคม 2538
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มกราคม 2528
งบประมาณ : 920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จามจุรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มถุนายน 2536
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หูกวาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่(อาคารเอนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25 พฤศจิกายน 2534
งบประมาณ : 985,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมเล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 ธันวาคม 2550
งบประมาณ : 460,000 ( บริจาค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูเรือนแถว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ธันวาคม 2529-15 พ
งบประมาณ : 310,000+1,470,000 บ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร(อาคารเอนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 ธันวาคม 2526
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาล/ตัดผม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 สิงหาคม 2529
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 ธันวาคม 2550
งบประมาณ : 100,000 ( องค์การแพล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มกราคม 2534
งบประมาณ : 80,000+100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 100,000 (องค์การแพลน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เตาเผาขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 60,937 บาท(องค์การแพ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่แปรงฟัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 ธันวาคม 2546
งบประมาณ : 60,000(องค์การแพลนปร
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา (ฟ.3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 มิถุนายน 2535
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 12 สิหาคม 2535
งบประมาณ : บริจาค 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธนาคารขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 16 ตุลาคม 2548
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 พฤศจิกายน 2549
งบประมาณ : 100,000 บาท (ผู้ว่า
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามหน้าเส้าธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 200,000 บาท (บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสภานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 150,000 บาท (องค์กา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ e-learning
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องตัดผมและห้องเสริมสวย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสภานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 150,000 บาท(บริจาคโ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ : 1,001,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..